Ekologia i ochrona środowiska (ochrona przyrody) – czy to to samo?

icon_calendarDodano 22.08.2013

icon_authorAUTOR: jangar

Ekologia – ogólne wyjaśnienie pojęcia

Ekologia i ochrona środowiska (ochrona przyrody)Ekologia to – najkrócej mówiąc – nauka o tym jak funkcjonuje otaczająca nas przyroda (środowisko naturalne) w formie ożywionej i nieożywionej oraz – co bardzo ważne – bada zależności i wzajemne oddziaływanie (wraz z ich skutkami) poszczególnymi składników tego środowiska.

Ujmując to bardziej naukowo, można powiedzieć, że ekologia jako nauka zajmuje się badaniem dwóch podstawowych czynników ekologicznych:

  • abiotycznych, do których zaliczamy m.in. światło, temperaturę, ale też wielkości pierwiastków (tlen, dwutlenek węgla i inne);

oraz

  • biotycznych, w ramach których badane jest zachowanie się człowieka i społeczności ludzkich,  interakcje ze środowiskiem i jego wpływ na środowisko; czynnikami biotycznymi będą zależności wewnątrz- i międzygatunkowe.

Ochrona środowiska – ogólne wyjaśnienie pojęcia

Ochrona środowiska to – w skrócie – wszystkie działania zmierzające do zachowania właściwego stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem (m.in. z uwagi na wielowiekową działalność człowieka) właściwego wykorzystywania zasobów naturalnych i gospodarowania tymi zasobami, w tym ich odnawiania. Wiąże się z tym coraz bardziej upowszechniana zasada zrównoważonego rozwoju  (zasada ogólnoświatowa) oraz prawo ochrony środowiska (kształtowane w większości na poziomie państw).

Oczywiście, oba te pojęcia – ekologia i ochrona środowiska – nawiązują do siebie wzajemnie, ale należy pamiętać, że nie są określeniem tej samej dziedziny!